Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Get Adobe Flash player

O Sadowieńskim Klubie Seniora

"Sadowieński Klub Seniora" - miejsce spotkań osób starszych. Klub funkcjonował jako grupa nieformalna, stworzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, a prowadzona przez samych seniorów. 

16 stycznia 2017 r. na zebraniu podjęto decyzję o przekształceniu Klubu w Stowarzyszenie Zwykłe pod nazwą "Sadowieński Klub Seniora", a następnie dokonano jego rejestracji w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Węgrowskiego. Tymczasowa siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35.
Na spotkaniach Stowarzyszenia można się spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku, czy też ze znajomym z drugiego końca Gminy Sadowne i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Taka właśnie jest idea "Sadowieńskiego Klubu Seniora" - ma integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jak można zostać członkiem Klubu Seniora?

Jedynym, uniwersalnym kryterium jest wiek -  mogą w nim być osoby powyżej 50 roku życia. Wystarczą tylko dobre chęci i odrobina odwagi, aby zadzwonić do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem lub przyjść do niego po raz pierwszy i wypełnić deklarację członkowską. Przyjmuje je również Przewodnicząca Stowarzyszenia p. Grażyna Kądziela.

Stowarzyszenie "Sadowieński Klub Seniora" (SKS)  pobiera składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie, które przeznaczone są na bieżącą działalność, począwszy od zorganizowania jakiegoś spotkania, a na ciastkach i kawie skończywszy.

Co można zyskać zapisując się do Stowarzyszenia "Sadowieńskiego Klubu Seniora"?

Przynależność do Stowarzyszenia daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. SKS ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć i spotkań. Zapisując się do Klubu Seniora po prostu zrywa się z nudą!
Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do poznania Sadowieńskiego Klubu Seniora.

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO O NAZWIE

 

„SADOWIEŃSKI  KLUB  SENIORA”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

  1. Sadowieński Klub Seniora zwany dalej Stowarzyszeniem został utworzony w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność zgodnie z niniejszym regulaminem i obwarowanym prawem o Stowarzyszeniach.
  3. Miejscem spotkań członków Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem przy ul. Kościuszki 35.
  4. Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sadowne.
  6. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem udziela Stowarzyszeniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

 

§2.

 

1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest aktywowanie środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego.

 

2.Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:

 

1)        Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.

 

2)        Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla osób trzeciego wieku.

 

3)        Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych, dostosowanych do zainteresowań członków Stowarzyszenia.

 

4)        Rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz aktywizacji kulturalno-oświatowych osób starszych w środowisku zamieszkania.

 

5)        Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

6)        Poprawa funkcjonowania członków Stowarzyszenia w środowisku lokalnym.

 

7)        Organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób nieaktywnych zawodowo.

 

8)        Rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych.

 

3. Stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadownem w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.

 

4. W Stowarzyszeniu mogą działać wyodrębnione sekcje, których pracą kieruje wybrany spośród członków sekcji przewodniczący.

 

5. Stowarzyszenie pracuje zgodnie z miesięcznym planem pracy Stowarzyszenia, który jest opracowywany przez Zarząd Stowarzyszenia i podawany do wiadomości członków Stowarzyszenia na pierwszym spotkaniu w danym miesiącu.

 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§3.

 

1. Członków Stowarzyszenia dzielimy na:

 

a) zwyczajnych,

 

b) wspierających,

 

2. Członkami zwyczajnymi są emeryci i renciści.

 

3. Członkami wspierającymi są osoby wspierające działalność Stowarzyszenia, które ukończyły 50 lat.

 

4. Członkami Stowarzyszenia są obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

 

5. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.

 

6. Każdy członek zwyczajny odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami zwyczajnymi oraz ze stowarzyszeniem.

 

7. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia są:

 

1)      Podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej.

 

2)      Przyjęcie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały na posiedzeniu Zarządu.

 

3)      Zapoznanie się kandydata oraz pełna akceptacja Regulaminu potwierdzona podpisem.

 

8.Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 

1)      Wyborcze – czynne i bierne.

 

2)      Udziału w zebraniach członków Stowarzyszenia oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

3)      Poszanowania swoich praw i godności osobistej.

 

4)      Wolności słowa, przekonania i wyznania.

 

5)      Rozwijania własnych zainteresowań.

 

6)      Uczestnictwo we wszystkich sekcjach i zajęciach.

 

7)      Pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie.

 

8)      Uzyskania pełnej informacji o działaniu Stowarzyszenia.

 

9. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 

1)      Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

 

2)      Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

3)      Wpłacać składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia.

 

4)      Przestrzegać zasad bezpieczeństwa innych osób przebywających w Stowarzyszeniu.

 

5)      Brać udział w pracach przygotowawczych i porządkowych, związanych z przygotowaniem spotkań Stowarzyszenia.

 

6)      Szanować godność osobistą członków Stowarzyszenia i pracowników.

 

7)      Przestrzegać norm i zasad wzajemnego współżycia.

 

10. Członkostwo ustaje na skutek:

 

1)      Śmierci członka.

 

2)      Utraty praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

 

3)      Wykluczenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, które następuje po wcześniejszym pisemnym upomnieniu członka Stowarzyszenia.

 

IV. WŁADZE I ORGANA STOWARZYSZENIA.

 

§4.

 

  1. Władzami Stowarzyszenia są:

 

1)      Walne Zebranie Członków.

 

2)      Zarząd.

 

  • §5.

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków i może być zwyczajne lub nadzwyczajne, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zwyczajnych zwołuje Zarząd raz w roku.

5. Nadzwyczajne Walne zebranie członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

1)      Wybór członków Zarządu.

 

2)      Rozpatrywanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.

 

3)      Udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

4)      Uchwalanie oraz wnoszenie poprawek do Regulaminu Stowarzyszenia.

8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania.

9. Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 

§6.

 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 6 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, Członkowie.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 

1)      Opracowywanie programu pracy Stowarzyszenia.

 

2)      Kierowanie działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

3)      Zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia.

 

4)      Opracowywanie miesięcznych planów pracy Stowarzyszenia.

 

5)      Opracowywanie sprawozdań z pracy Stowarzyszenia.

 

3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

  • §7.

 

1. Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia i działalnością Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący Stowarzyszenia i upoważnia inne osoby do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

3. Przewodniczący Stowarzyszenia zwołuje zebrania i im przewodniczy.

4. Sekretarz Stowarzyszenia:

 

1)      Sporządza protokoły z zebrań Stowarzyszenia oraz zebrań Zarządu Stowarzyszenia.

 

2)      Rejestruje korespondencję przychodzącą na adres Stowarzyszenia oraz wychodzącą ze Stowarzyszenia.

 

3)      Prowadzi dokumentację Stowarzyszenia.

 

5. Skarbnik Stowarzyszenia:

 

1)      Zbiera składki członkowskie i przekazuje je na konto bankowe Stowarzyszenia.

 

2)      Rozlicza koszty ponoszone przez Stowarzyszenie.

 

3)      Prowadzi dokumentację finansową Stowarzyszenia.

 

V. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

 

§8.

 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala na dany rok kalendarzowy Walne Zebranie Członków.
3. Zaległości w opłatach powyżej trzech miesięcy powodują automatyczne skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia, po uprzednim zawiadomieniu SMS.
4. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa.
5. Wpłata składki członkowskiej nie obejmuje ubezpieczenia podczas organizowanych spotkań, zajęć, wycieczek czy jakichkolwiek imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
7. Środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
8. Do dysponowania kontem bankowym upoważniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia, Zastępca oraz Skarbnik.
9. Rozliczenie finansowej działalności Stowarzyszenia przedstawia w formie sprawozdania Skarbnik na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia po zakończeniu roku kalendarzowego, zwołanym w terminie 30 dni od zakończenia roku.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

VI. SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§9.

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządy w tym Przewodniczącego.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§10.

 

1. Decyzję w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

 

Stowarzyszenie

 

„Sadoweński Klub Seniora”

 

07-140Sadowne

 

ul. Kościuszki 35

 

DRUK DEKLARACJI>>>

 

Kalendarz kulturalny

loader

Imieniny

Dzisiaj jest: 31 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
968
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
1154033

Programy

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Tel. stac.: 25-644-28-95
Tel kom.: 502-086-989
E-mail: goksadowne@wp.pl

Hosting : Projekt: