Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Get Adobe Flash player

Artykuły

Regulamin strony

Regulamin korzystania ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Każdy internauta – użytkownik strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, zwanej dalej Stroną, zobowiązany jest przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
1.2. Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane ze Stroną należy zgłaszać, pisząc na adres e-mail: goksadowne@wp.pl.

2. Publikowanie artykułów i mediów.

2.1. Strona prowadzi działalność wyłącznie informacyjną i dokumentuje bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, treść publikowanych tu artykułów nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz z linią programową bądź charakterem publikacji Strony. Nie publikuje się tu treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, jak też pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Strona dostosowuje również swoje treści do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

2.2. Na stronie internetowej mogą też zostać opublikowane artykuły społecznościowe. Strona nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych jej: artykułów, ogłoszeń, reklam oraz zawartości mediów. Przesłanie takich informacji, po zapoznaniu się autora z cytowanymi zasadami, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich bezpłatne opublikowanie, ale będzie też potwierdzało fakt, iż ich autor zapoznał się i zastosował do ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.3. GOK nie zwraca przesłanych informacji, jak też zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu, a także odmowy publikacji w przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami bądź linią programową Strony.

3. Komentarze.

3.1. Strona jest wyłącznie stroną informacyjną i nie przewiduje się dodawania komentarzy do elementów w niej publikowanych.

4. Prawa autorskie.

4.1. Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach, zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami. Jeżeli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które Strona się powołuje) poinformuje, że nie chce, aby Strona powoływał się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

4.2. Zarówno układy treści zawarte na Stronie, jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

4.3. Można korzystać z tekstów zawartych na Stronie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Stronie w innym celu nie wymaga zgody pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi ze strony internetowej www.gok.sadowne.pl”. Zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

5. Odpowiedzialność.

5.1. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji udostępnianych na tej stronie internetowej.

6. Ochrona prywatności i danych osobowych.

6.1. Serwis przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich osób korzystających z treści zawartych na Stronie. Do korzystania ze Strony nie jest wymagana rejestracja użytkowników. Nie są tu też zbierane, gromadzone ani przetwarzane żadne ich dane, za wyjątkiem danych niezbędnych do zrealizowania transmisji w sieci Internet takich, jak adres IP komputera, z którego łączy się użytkownik i nazwa domeny. Dane te nie są zbierane w sposób umożliwiający przypisanie ich do konkretnej osoby i służą wyłącznie celom statystycznym.

6.2. GOK, który jest administratorem danych, dokłada wszelkich starań, aby dane te były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6.3. Dane osobowe.

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem nie gromadzi „danych osobowych” - informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Podczas wydarzeń, opisywanych na Stronie, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, która następnie umieszczana jest w odrębnej galerii Google w taki sposób, by nie można było przypisać jej elementów do „danych osobowych” konkretnej osoby, której dane dotyczą, czy też użyć jej do „profilowania” lub dalszego rozpowszechniania. Fotografie w galerii Google, przechowywane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. do celów archiwalnych w interesie publicznym, znajdują się w folderach opatrzonych nazwami do momentu likwidacji Strony.

Nie przewiduje się przekazania żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdorazowo wykonujący taką dokumentację dąży do uzyskania zgody osób, których wizerunki będą utrwalane. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Nałożenie obowiązku uzyskania takie zgody nie jest jednak konieczne, jeżeli osoby, których dane dotyczą, dysponują już tymi informacjami, jeżeli utrwalenie lub ujawnienie danych są wyraźnie przewidziane prawem, lub jeżeli poinformowanie osób, których dane dotyczą, okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

W tych przypadkach rolą wykonującego dokumentację fotograficzną jest dopilnowanie, aby organizator wydarzenia poinformował w formie komunikatu uczestników wydarzenia o wykonywanej czynności dokumentowania fotograficznego oraz konieczności wyrażenia zgody na tę czynność przez wszystkich uczestników wydarzenia – każdy uczestnik wydarzenia ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

KOMUNIKAT ORGANIZATORA IMPREZY

Organizator dzisiejszej imprezy podjął decyzję, że jej przebieg zostanie utrwalony za pomocą fotografii dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy będzie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli: 

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1),

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

W związku z powyższym informujemy, że wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora i osoby z nim współpracujące swojego wizerunku, utrwalonego na terenie tej Imprezy w formie fotografii.

Czynność dokumentowania przebiegu Imprezy wykona pracownik GOK, a wykonane fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem - www.gok.sadowne.pl. Będą one zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywane i udostępnione internautom do czasu funkcjonowania tej strony internetowej. Nie przewiduje się przekazania żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, iż zgodnie z ww. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego każdy Uczestnik imprezy, którego wizerunek utrwalono i umieszczono na podanej stronie internetowej, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik imprezy ma również prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody na utrwalenie i udostępnianie swojego wizerunku. O cofnięciu takiej zgody należy poinformować za pomocą poczty elektronicznej administratora zgromadzonych danych – adres e-mail: goksadowne@wp.pl, wskazując nazwę albumu fotograficznego i numer problematycznego zdjęcia. Zgodnie z przepisami, po weryfikacji danych, zdjęcie to zostanie usunięte.

Informujemy również, iż dalsza obecność na terenie tej Imprezy – po ogłoszeniu niniejszego Komunikatu, będzie równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Państwa na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na podanej wcześniej stronie internetowej.

Od ogólnej zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby uwiecznionej na zdjęciu prawo autorskie przewiduje dwa wyjątki (art. 81 pkt.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda osoby sportretowanej nie będzie konieczna wtedy, gdy rozpowszechnienie:

  • dotyczy osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych);
  • dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza (Istotne jest, że osoba przedstawiona na zdjęciu musi stanowić „jedynie szczegół całości”, być elementem tła. Wyjątek przewidziany przez prawo autorskie nie dotyczy wizerunków skadrowanych czy też takich, w których wizerunek danej osoby (czy też osób) jest elementem kluczowym całego zdjęcia.).

Informujemy, iż wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy jest utrwalany, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli: 

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1),

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

Uczestnik imprezy, którego wizerunek utrwalono, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy dokumentacja fotograficzna została już umieszczona w galerii Google Strony, osoba zainteresowana winna powiadomić o wycofaniu „zgody” administratora, przesyłając informację na adres e-mail: goksadowne@wp.pl, w której podaje nazwę folderu ze zdjęciami i numer problematycznej fotografii. Na podstawie „prawa do bycia zapomnianym” przedmiotowa fotografia zostanie niezwłocznie usunięta („prawo do bycia zapomnianym” wprowadza możliwość sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych).

7. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory.

7.1. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiające się w materiałach udostępnianych przez Stronę, zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

8. Pliki cookies

8.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony i przeznaczone są do korzystania z podstron tego serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie do tworzenia statystyk liczbowych Strony;

8.4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

8.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.6. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Regulamin imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminny  Ośrodek Kultury w Sadownem (GOK).

Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez GOK.

Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

W przypadku gdy liczba Uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. GOK zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

III.  Zmiany terminu imprezy

GOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.

GOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości Uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

Informacja dotycząca odwołania imprezy jest umieszczana na stronie internetowej GOK oraz na plakatach.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

Zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych GOK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez GOK w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy GOK a Uczestnikiem.

Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację wizerunku przez GOK (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Organizator imprezy – GOK utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK, w publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach osób współpracujących z GOK, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

Ponadto stosuje się podczas imprezy przepis: Od ogólnej zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby uwiecznionej na zdjęciu prawo autorskie przewiduje dwa wyjątki (art. 81 pkt.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda osoby sportretowanej nie będzie konieczna wtedy, gdy rozpowszechnienie:

  • dotyczy osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych);
  • dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza (Istotne jest, że osoba przedstawiona na zdjęciu musi stanowić „jedynie szczegół całości”, być elementem tła. Wyjątek przewidziany przez prawo autorskie nie dotyczy wizerunków skadrowanych czy też takich, w których wizerunek danej osoby (czy też osób) jest elementem kluczowym całego zdjęcia.).

GOK zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań GOK, jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Dyrektorowi GOK.

V. Odpowiedzialność

Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody GOK i prowadzącego imprezę.

GOK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH>>>

Kalendarz kulturalny

loader

Imieniny

Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
973
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
1192508

Programy

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Tel. stac.: 25-644-28-95
Tel kom.: 502-086-989
E-mail: goksadowne@wp.pl

Hosting : Projekt: